Zadanie

Opracujcie krótko temat tak, żeby następnie (podczas zwiedzania obozu) móc go przedstawić grupie.

Na podstawie planów obozu zlokalizujcie poszczególne miejsca, w których realizowano procedurę przyjęcia nowo przybyłego więźnia do obozu macierzystego
(Auschwitz I) i Brzezinki (Auschwitz II).

W sali 1, znajdującej się na parterze bloku 6, opowiedzcie grupie o tej procedurze. Na podstawie wspomnień Piotra Belki opiszcie (własnymi słowami!) jej oddziaływanie na nowo przybyłych i wymieńcie funkcje, jakie powinna była pełnić.“

Pytania pomocnicze

  • Jak uzasadniano aresztowanie ludzi i deportowanie ich do obozów koncentracyjnych?
  • Jakie grupy ludzi deportowano do Auschwitz?
  • W jakichwarunkach odbywał się transport do obozów?
  • Gdzie przyjmowano przybyłe transporty?
  • Jak przebiegało rejestrowanie nowo przybyłych?
  • Jak i według jakich kategorii rejestrowano więźniów?
  • Z jakich państw przychodziły transporty?
  • Jaka była struktura wiekowa deportowanych?